Polityka prywatności

 

  1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Columbus Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, NIP: 5223048182, będącej administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”).

  1. Zakres i Cel Zbierania Danych

2.1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

– Imię i nazwisko,

– Adres e-mail,

– Numer telefonu,

– Inne dane wprowadzone dobrowolnie do formularza kontaktowego,

– Dane zbierane automatycznie (typ przeglądarki, wersja systemu operacyjnego i informacje   o stronach internetowych, z których Użytkownik przeszedł na stronę Administratora).

2.2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

– Odpowiadania na zapytania złożone przez Użytkownika za pośrednictwem formularza   kontaktowego,

– Realizacji usług elektronicznych polegających na dostarczaniu treści newslettera,

– Statystycznych i analitycznych dla celów wewnętrznych Administratora.

  1. Podstawa Prawna Przetwarzania

3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest: 

– niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

– zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie korzystania z plików cookies.

  1. 4. Ochrona Danych Osobowych

4.1. Administrator danych, Columbus Industries Sp. z o.o., przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

4.2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi lub wykorzystaniu danych. Wśród stosowanych środków znajdują się między innymi szyfrowanie danych, kontrola dostępu do danych, regularne audyty bezpieczeństwa, stosowanie procedur ochrony danych oraz przeprowadzanie szkoleń dla personelu dotyczących ochrony danych osobowych.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na serwerach o wysokim standardzie zabezpieczeń, które są chronione przed dostępem osób trzecich.

4.4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, by podmioty trzecie, które mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania usług na rzecz Administratora, przestrzegały wymogów ochrony danych i nie wykorzystywały tych danych do innych celów.

4.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do krajów trzecich (poza obszar EOG) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i zgodne z odpowiednimi przepisami prawa. W takim przypadku Administrator zapewnia, że transfer odbywa się zgodnie z przepisami RODO, w tym poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego mechanizmu zapewnienia adekwatnego stopnia ochrony, który jest wymagany przez RODO.

4.6. W przypadku wycieku danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu nadzorczego, zgodnie z procedurami określonymi w RODO. Jeśli wyciek taki może stanowić wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, Administrator informuje również osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu.

4.7. Użytkownik posiada prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu swoich danych osobowych, prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.8. Użytkownik posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.9. Administrator może wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe będą publikowane na stronie internetowej firmy oraz w innych odpowiednich miejscach. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny dla Użytkowników w kwestiach ochrony danych osobowych.

4.10. Zastrzega się, że Polityka Prywatności może podlegać zmianom, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Administratora.

  1. Odbiorcy Danych

5.1. Odbiorcami danych mogą być:

– W przypadku Użytkownika, który korzysta z metody dostawy lub płatności elektronicznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi, operatorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora lub instytucji obsługującej płatności elektroniczne w sklepie internetowym.

– Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

– Podmioty zapewniające usługi techniczne (np. rozwój i utrzymanie IT serwisu, dostawcy usług hostingowych).

  1. Prawa Użytkownika Związane z Przetwarzaniem Danych

6.1. Użytkownik ma prawo do:

– Dostępu do swoich danych oraz otrzymywania kopii danych,

– Sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– Usunięcia danych osobowych,

– Przenoszenia danych,

– Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

6.2. W celu realizacji powyższych praw można skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: idea@columbusarte.com  

  1. Okres Przechowywania Danych

7.1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

8. Informacja o plikach cookies

8.1. Serwis korzysta z plików cookies. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

8.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi 

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

– analizy statystycznej ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w 

USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie 

zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu 

końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych 

przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające      z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;

8.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA) i LinkedIn (Linkedin Corp. z siedzibą w USA).

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o czym użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

  1. Kontakt 

10.1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z polityką prywatności można kierować na adres e-mail: idea@columbusarte.com lub pocztowy adres firmy.